Välkommen till
BIET!
Sune Nordwalls hemsida
To English version

Jag är 63 år och bor i Stockholm. Under de senaste åren har jag bl a arbetat med att bygga två sajter om Waldorfpedagogik, en (WaldorfAnswers) i samarbete med en amerikansk Waldorflärare, och en annan (Americans4Waldorf) i samarbete med också tre amerikanska Waldorfföräldrar.

VETENSKAPSBEGREPPET OCH 
POTENTIERINGSPROBLEMET
De senaste 35 åren har jag ägnat ganska mycket tid i perioder åt att bl a försöka förstå antroposofin och särskilt antroposofins förhållande till naturvetenskapen. Det har bl a lett till ett par artiklar med en introduktion i ämnet om vetenskapsbegreppet (c:a 12 A 4-sidor) och potentieringsproblemet (c:a 13 A 4-sidor), båda här dock hitintills bara i engelsk översättning.
      Även om båda artiklarna idag har några år på nacken (jag skrev dem i original 1980-82) förefaller båda artiklarna att fortsätta väcka en del intresse, med vågor av besökare från bl a Ostasien (totalt 44.000 från Filippinerna) till artikeln om vetenskapsbegreppet och totalt ca 200.000 besök sen den publicerades (statistik för sidan). Enligt Google nämns artikeln om potentieringsproblemet idag på ca 1.240 (eller 65 ...) sidor på internet och har enligt statistiken for sidan haft ca 11.500 besök sedan den publicerades.

EU-PROCESSENS DOLDA AGENDA OCH
HUR DEN KAN HANTERAS
Som del av studiet har jag också ägnat ganska mycket tid åt att försöka förstå och undersöka den komplexa och för ett naturvetenskapligt tänkande utmanande bild antroposofin förmedlar av historiens gång.
      Det har då visat sig kasta ett möjligt ljus över också Europas utveckling bl a under 1900-talet, och också EG/EU:s utveckling sen mitten av 1980-talet.
      Det kan ju låta tämligen besynnerligt, för att uttrycka det mycket milt, men talar - hur förbryllande det än kan låta - för att gången i EU-processen motsvarar ett långsiktigt mönster genom ett antal genomskådliga, förutsägbara och beskrivbara faser mellan 1986 och 2030 för byggandet av det som av en del kallas för "EU-huset".
      En av de som uttryckt sin upprördhet över det mekaniska sätt på vilket processen utvecklats har varit Carl Tham i en debattartikel för en del år sen.

      En artikel som beskriver delar av denna som det förefaller implicita grundläggande långsiktiga "tidtabell" för utvecklingen av EU-processen mellan 1986 och 2030, dess implicita agenda, och hur den kan hanteras ur ett möjligt antroposofiskt perspektiv; Hur kan EU göras till det goda Europeiska huset? (c:a 9 A4-sidor), finns på en sida på denna site.
      En engelsk översättning av artikeln, How can the EU be transformed into the good European house?, finns på en annan sida.
      För de flesta framstår det sannolikt som ytterst osannolikt att det skulle föreligga ett långsiktigt mönster i utvecklingen av något sådant som EG/EU-processen, som i så hög grad förefaller vara präglad av yttre omständigheter, och att ett sådant mönster skulle utvecklas just under perioden 1986-2030. En av de få experterna på ämnet makrohistoria i världen, professorn i filosofi och makrohistoria vid universitetet i Novosibirsk, Nikolaj Rozov, har lagt upp en länk till den på en sida på sin institutions sajt, tillsammans med andra studier i ämnet makrohistoria. Det talar för att han inte funnit artikelns beskrivning av det implicita mönstret i EG/EU-processen som artikeln beskriver vara helt orimligt, hur osannolikt det än kan förefalla för en första anblick.

CELLCYKELN SOM EN BILD AV KOSMOS´ UTVECKLING
Artikeln om EU beskriver processen utifrån de allmänna lagbundenheterna hos en del utvecklingsprocesser.
      Om man betraktar exempelvis cellcykeln hos eukaryota celler utifrån samma allmänna perspektiv, ser man att den med avseende på mitosen uppvisar samma grundläggande inre lagbundenhet som EG/EUprocessen under perioden 1986-2030. Det framstår sannolikt som minst lika provocerande som att hävda att EG/EU-processen utvecklar sig enligt ett förutsägbart mönster under perioden 1986-2030. Inte desto mindre är det möjligt att notera och beskriva ett sådant djupt liggande mönster i det sätt på vilket cellcykeln förlöper genom interfasen och mitosen hos eukaryota celler.
      I sina förslag för waldorfskolans läroplan var ett av de tämligen orginella förslagen av Rudolf Steiner, som grundare av waldorfpedagogiken, att man borde undervisa i cellbiologi ur detta mer övergripande perspektiv, som han betecknade som ett "kosmologiskt" perspektiv.
      Ett litet bidrag till ämnet finns på denna site. Undersökningar av - inte det generella mönstret i sig i processen - men av några av de mekanismer man kan finna som beledsagare av processen, ledde för några år sen till ett av nobelprisen.

VAD ÄR WALDORFPEDAGOGIK, EGENTLIGEN?
Vad är Waldorfpedagogik, och vad står den för? Här kan du läsa mer om det på huvudsidan på en engelskspråkig sajt, som jag byggt tillsammans med en amerikansk Waldorflärare.

VAD ÄR ANTROPOSOFI, EGENTLIGEN?
Huvuddelen av artiklarna på den här sajten är skrivna utifrån ett försök att förstå det som kallas "antroposofin". Men vad är "antroposofin" egentligen? En avdelning på den här sajten försökter ge en kort bild av av den. Två sajter som annars ger en introduktion till ett antal aspekter av antroposofin är Antroposofi.info och Järnabron

"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning
En förening, som kallar sig "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", gav under senhösten 2003 gett ut en liten antologi om antroposofin med artiklar i huvudsak hämtade ur föreningens tidskrift, "Antroposofin - en kritisk granskning". Antologin, som förespeglas vara ett antal vetenskapliga beskrivningar och kritik av antroposofin, har redigerats av en Jesper Jerkert, ordförande i föreningen mellan 2004 och 2008, som efterföljare till Dan Larhammar, föreningens föregående ordförande.
      Antologin inleds med ett bidrag som säger sig beskriva "Antroposofins kunskapssyn". Den är skriven av en av de centrala grundarna av föreningen 1982, Sven Ove Hansson, som idag kan kalla sig professor vid filosofienheten vid KTH i Stockholm. Artikeln är en något bearbetad version av en artikel av Hansson, publicerad 1991 i en österrikisk tidskrift, "Is Anthroposophy Science", samma år han doktorerade.
      För en analys av den i antologin bara något redigerade artikeln i sin ursprungliga form, se  "Is Anthroposophy Science?" - commented. Av en professor vid en filosofienhet vid en högskola hade man kanske kunnat hoppas på något intressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Men man får väl säga att en närmare analys av artikeln i förhållande till de källor han refererar till, som grund för sina synpunkter, tyvärr visar att artikeln karakteriseras av dåliga källstudier och till stor del ytlig retorik, på ett sätt som berövar den huvuddelen av dess möjliga vetenskapliga värde som analys och beskrivning av antroposofins kunskapssyn.
      Antologin avslutas med ett bidrag med titeln "Antroposofi och ekofascism" av en dokumenterad historieförfalskare vid namn "Peter Staudenmaier". Artikeln publicerades första gången av föreningen 2001 i dess tidskrift, och den publiceras också sen länge av föreningen på dess internetsajt.
      För en analys och dokumentation av Staudenmaiers sätt att arbeta som historieförfalskare, se "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", en historieförfalskning och en historieförfalskare - en kritisk granskning
      Det mål föreningen anger som sitt ändamål är föredömligt, om än inte så enkelt som det till en början kan förefalla om man försöker tränga in i komplexiteten i begreppet "vetenskap", vilket framgår av en analys av det ur ett längre historiskt perspektiv.
      Det gör det desto mer beklagligt att man vid en närmare granskning av antologin och flera av bidragen i den nog måste konstatera att de kvalificerar "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", Jerkert, Hansson och Staudenmaier som de främsta kandidaterna till den titel "Årets Pseudovetenskapliga Förvillare." (för 2003 och 2004), som föreningen annars själv brukar dela ut till vad man ansett vara särskilt dåliga företrädare för ett vetenskapligt förhållningssätt under året.

NÅGRA LÄNKAR till andra ställen på www som behandlar eller anknyter till naturvetenskapliga frågor ur ett antroposofiskt perspektiv finns på en särskild sida.

ETT ANTAL andra sajter har lagt upp länkar till den här sajten eller särskilda artiklar på den har sajten. De jag hittat finner du här.

GLOBALISERINGEN AV VÄRLDEN blir alltmer tydlig. I takt med det har ett antal olika institutioner byggts upp, delvis sedan 1800-talet, som uppfattar sig som ansvariga för att hantera denna globaliserade värld ur ett mer långsiktigt perspektiv. En annan särskild sida försöker förmedla en bild av dessa institutioner ur deras eget och några av deras kritikers perspektiv.

OM DU har några synpunkter på artiklarna är jag naturligtvis intresserad av dem. Hör gärna av dig till

Min postadress är
Albygatan 135 B, 172 63 SUNDBYBERG

Tack för ditt besök!

© Sune Nordwall 1998-2013 för allt personligt material på den här sajten.