Vad är antroposofin?
Antroposofin är en andligt orienterad filosofi och verksamhet som utgår ifrån och sätter människan i centrum, oberoende av ursprung och religionstillhörighet.

Den återspeglar och talar till våra grundläggande andliga och konstnärliga behov som människor, vårt behov att förhålla oss till världen utifrån en vetenskaplig grundhållning och vårt behov att utveckla ett förhållande till världen i fullständig frihet och på bas av helt och hållet individuella omdömen och beslut.

Man kan urskilja fyra grundläggade aspekter av antroposofin.

EN FRIHETSFILOSOFI

Antroposofin är en andligt orienterad filosofi, som huvudsakligen i sin första form utvecklades under slutet av 1800- och början av 1900-talet av Rudolf Steiner (1861-1925). Den föddes ur en filosofi om varje människas möjliga frihet, oberoende av ursprung, religion eller kön. Denna frihetsfilosofi utgör antroposofins kärna.

EN KUNSKAPS- ELLER FORSKNINGSVÄG

Antroposofin är också en kunskaps- eller forskningsväg, utvecklad på bas av den idealistiska europeiska filosofiska traditionen med rötter hos Aristoteles, Platon och Thomas av Aquino. Den definieras i första hand av sin forskningsmetod och i andra hand av de möjliga erfarenheter och kunskaper den leder till vad gäller människans och världens ursprung och utveckling.

Ur det perspektivet kan antroposofin också kallas andevetenskap. Som sådan utgör den en strävan att utveckla inte bara en naturvetenskaplig, men också en andevetenskaplig forskning på bas av den idealistiska traditionen, i andan av de historiska strävanden som har lett till den moderna vetenskapen.

På den basen strävar antroposofin att överbrygga den klyfta, som har utvecklat sig sen medeltiden mellan vetenskaperna, konsterna och människan religiösa strävan som de tre huvudsakliga områdena av mänsklig kultur och bygga grunden för en syntes av dem in i framtiden.


Den centrala organisationen för utvecklingen av denna forskning i samband med antroposofin är en Fri högskola för andlig forskning, med ett centrum i Goetheanum i Dornach, Schweiz.

För en diskussion av några aspekter av förhållandet mellan antroposofin och naturvetenskapen ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, se "What is Science".

För mer om antroposofin, se
ETT RENT MÄNSKLIGT SOCIALT SÄLLSKAP MED ANDLIG INRIKTNING
Antroposofin är också en impuls att vårda det själsliga livet hos den enskilde och i samhället, d v s att bl a utveckla ett rent mänskligt intresse för andra människor, oberoende av deras ursprung och åsikter.

Den grundläggande organisationen för det är Antroposofiska Sällskapet, som finns som antroposofiska landssällskap och antroposofiska grupper på saklig grund. I Sverige finns ett antroposofiskt landssällskap, öppet för alla, oberoende av ursprung, nationalitet, eller trosuppfattning.

För mer om de antroposofiska landssällskapen i de nordiska länderna, se också

PRAKTISKA VERKSAMHETER
Och antroposofin har också ett antal möjliga praktiska konsekvenser och tillämpningar, utvecklade av dotterrörelser till antroposofin. De mest kända är biodynamisk odling, Waldorfpedagogik, antroposofisk läkepedagogik och antroposofisk medicin.

Den grundläggande organisationen, som ursprungligen bildades för att vårda och utveckla samarbetet mellan organisationer, företag och institutioner baserade på antroposofin är föreningen "Allmänna Antroposofiska Sällskapet" med ett centrum i Dornach, Schweiz.

Det har dock sen 1925 istället i huvudsak kommit fungera som en ställföreträdare för "Antroposofiska Sällskapet" som världssällskap, som nygrundades 1923, efter att ha bildats i en första form 1912/13, men sen aldrig haft några årsmöten som sådant sen det nygrundades.

Idag finns ett Council of Anthroposophical Organisations i USA, som fungerar på det sätt "Allmänna Antroposofiska Sällskapet" ursprungligen var upplagt att fungera, liksom sen en tid ett Initiativ i Samverkan (INSAM) i Sverige.

För mer om antroposofiska verksamheter i Sverige, se här.

Till toppen av sidan