Vad är waldorfpedagogik?
Waldorf- eller Steinerpedagogik är en pedagogik som baseras på en antroposofisk bild och förståelse av människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse. Den återspeglar de grundläggande stadierna i barnet utveckling från barndom till vuxen ålder, som i allmänhet återspeglar mänsklighetens utveckling genom historien från vårt ursprung och fram till idag.

Fokus för undervisningen är utvecklingen av det hos eleverna, som är oberoende av deras yttre, genom att bygga en förståelse för deras bakgrund och plats i världen, inte primärt som medlemmar av en speciell kulturell eller etnisk grupp, men som medlemmar av mänskligheten och världsmedborgare.

Waldorfförskolan utgår från och baseras på barnets medfödda naturliga tilltro till och förundran inför världen, som en intressant och god plats att leva i.

I de lägre klasserna i skolan leder det över till en grundläggande mer medveten betoning på och användning av konstnärliga element i olika former (rytm, rörelse, färg, form, recitation, sång och musik) som medel att förstå och relatera till världen, genom att bygga en förståelse för olika ämnen utifrån det som är "skönt" i världen i bred betydelse.

högstadiet upp till klass 12 leder det till en alltmer medveten inriktning på att öva en iakttagande, reflekterande och experimentell vetenskaplig hållning, fokuserad på att bygga en förståelse av vad som är sant i världen, baserat på personlig erfarenhet, eget tänkande och omdömesbildning.

Målet med waldorf- eller steinerpedagogiken är att göra det möjligt för eleverna att som vuxna i frihet välja och följa sin individuella väg genom livet så fullt som möjligt.

Medan antroposofin utgör den filosofiska och teoretiska grunden för de undervisningsmetoder som används i waldorfskolor och återspeglas i attityden hos många lärare och i den allmänna struktureringen och inriktningen i undervisningen på de olika stadierna, så ingår ingen undervisning i antroposofin som sådan i undervisningen.

Om någon lärare i någon form skulle få för sig att undervisa i antroposofi, så skulle det ske i strid med hela intentionen med waldorfpedagogiken, som Steiner betraktade det, som grundare av waldorfpedagogiken.

De flesta av de ca 960 waldorfskolorna (inkl vuxen- och lärarutbildning) runt världen är oberoende friskolor, som har startat utan allmänt ekonomiskt stöd. Men ett ökande antal skolor har kommit att finansieras av det allmänna i olika länder.

Se också

Till toppen av sidan