Fredrik Bendz' internetsida om antroposofin
Sen länge publicerar Fredrik Bendz, företrädare för "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" i Sverige och idag apotekare, en sida på internet med titeln "Destructive sects: Anthroposophy". Sidan anges beskriva Rudolf Steiner och antroposofin.

Sidan innehåller ett antal felaktigheter som talar för att den är tämligen ytlig och missvisande som beskrivning av antroposofin. Bl a odlar den en myt att antroposofin skulle vara rasistisk och antisemitisk. Trots att undertecknad i april 2005 påpekat felaktigheterna för Fredrik publicerar han fortfarande sidan okorrigerad ett halvt år senare, i november 2005.

Möjligen kan man tolka det som att han inte anser det vara så viktigt tillämpa ett seriöst sakligt vetenskapligt förhållningssätt - det angivna målet för föreningen "Vetenskap och Folkbildning" som han företräder, och som han kanske annars tillämpar i sitt arbete - så allvarligt, när det gäller de myter han publicerar om antroposofin.

För en allmän introduktion till antroposofin och Steiner, se här.

På sidan skriver Fredrik Bendz bl a:

"In 1906 he [Steiner] started a loge (Mysteria Mystica Aeterna) of O.T.O (Ordo Templi Orientis)."
Han antyder också en relation mellan Steiner, "the Satanist Aleister Crowley and L. Ron Hubbard, creator of Scientology.", som beskrivs som "other famous sect leaders who started as followers of O.T.O".

Kommentar:
Enligt en Peter-R. Koenig, som ingående undersökt saken var Steiner aldrig medlem av O.T.O. och det enda formella förhållandet till O.T.O. var rätten, erhållen av dess grundare Theodor Reuss, att använda namnet "Mizram" för sin verksamhet inom "Mysteria Mystica Aeterna". För Steiners egen beskrivning av förhållandet, se hans självbiografi.

Om Annie Besant skriver Bendz:

"she discovered Jiddu Krishnamurti."
Kommentar:
Enligt "Hinduism Today" är det kanske snarare Leadbeater som får tillskrivas upptäckten av Krishnamurti.

Bendz:

"Steiner has written many books about Atlantis and Lemuria."
Kommentar:
Påståendet framstår som något av en överdrift. Den samlade utgåvan av Steiners verk, mest nedtecknade och av Steiner själv okorrigerade föredragreferat, många sammanställda av flera olika människor på bas av föredragsanteckningar först flera år efteråt, omfattar ca 350 titlar och 90.000 sidor. Det enda som mer direkt motsvarar vad Bendz skriver skulle möjligen vara 'Aus der Akasha-Chronik' (Cosmic memory), ett antal artiklar från 1902 -1908, som senare publicerades i samlad form som bok, och Grunddragen av vetenskapen om det fördolda.

Medan Steiner i uppsatserna i Cosmic Memory, skrivna då han fortfarande var ordförande i Teosofiska Samfundet i Tyskland (1902-12), använder det traditionella teosofiska begreppet "rotraser" som beteckning på stadierna i vårt solsystems utveckling, kritiserar han också sättet att använda begreppet "ras" i teosofin som osakligt och som något som bara i mer egentlig betydelse har (haft) sin giltighet under ett visst stadium i människans evolution på jorden.

Enligt Steiner började det förlora sin betydelse efter sista istiden med människans utveckling som kulturvarelse, förlorar alltmer sin betydelse vad gäller den enskilda människan och kommer att helt ha upphört som företeelse som vi känner den om ett antal tusen år.

Bendz:

"According to Steiner the population on Atlantis could not speak, but thought in pictures and communicated through telepathy. The most developed individuals gathered in Central Asia under a great leader. Anthroposophy claims that the Aryan race comes from that group, and that racial intermixing is bad."
Kommentar till
"According to Steiner the population on Atlantis could not speak, but thought in pictures and communicated through telepathy."
Det låter som en New Age beskrivning. Enligt Steiner refererar beteckningen "Atlantis" till mänsklighetens utveckling från början av tertiär och fram till senaste istiden för ca 10.000 år sedan. Enligt Steiner (liksom teosoferna) kan man beteckna huvudgruppen av Atlantier under den 5:e av 7 epoker av "Atlantistiden" som "ur-semiter".

Han menade att deras framsteg gentemot övriga grupper bestod just i att de utvecklat ett abstrakt, mindre bildmässigt, tänkande än de övriga grupperna av människor under den tiden. Det talar för att han menade de talade med ord, och inte primärt bilder, eller "telepatiskt".

Kommentar till

"The most developed individuals gathered in Central Asia under a great leader. Anthroposophy claims that the Aryan race comes from that group, and that racial intermixing is bad."
Undersöker man saken närmare visar det sig att de mest utvecklade individerna under tiden före sista istidens slut enligt Steiners sätt att se var de som i teosofin beteckas som "ur-semiterna".

Enligt Steiner åsyftar också den "Manu", som Vedaskrifterna beskriver som ledare för de första indierna, samma individ, som i Gamla Testamentet betecknas som Noa. Bl a etymologiska synpunkter talar i samma riktning. Förhållandet och Steiners uppfattning av "ursemiter" som "de mest utvecklade individerna" från tiden före "syndafloden" ändrar helt perspektivet på vad Bendz skriver om "de mest utvecklade individerna" från tiden före "syndafloden" som ursprung för "den ariska rasen".

I teosofin betecknar man hela den mänskliga kulturutvecklingen sen sista istiden med termen "den ariska rotrasen".

Medan Steiner under den första delen av sin tid som generalsekreterare för tyska T.S. använde den traditionella teosofiska beteckningen ett antal gånger (som i Cosmic Memory), pekade han bl a - utöver kritiken av begreppet i "Cosmic Memory" - 1909 på det oriktiga i att använda beteckningen "ras" som ett centralt begrepp för att beskriva mönstret i människans utveckling sen sista istiden, och betecknade den istället som "den efteratlantiska epoken" och stadierna i mänsklighetens utveckling sedan sista istidens slut som "de efteratlantiska kulturepokerna".

Enligt Steiner kan dessa epoker fram till medeltiden betecknas som en "ur-indisk" epok, en "ur-persisk" epok, en egyptisk-kaldeisk-babylonsk epok, och en grekisk-romersk kulturepok. Han menade också att var och en av epokerna de hade ungefär en längd av en "platonsk världsmånad", ungefär 2.000 år. De två första epokerna utvecklades enligt Steiner under vad som vanligtvis betecknas som förhistorisk tid.

Sen medeltiden präglas mänsklighetens utveckling i hög grad av impulser, som på gott och ont utgått från ett antal länder i väst-Europa: England, Frankrike, Spanien, Portugal, och Holland. Men den har det senaste 100 åren fått alltmer global karaktär och bärs av människor i alla länder och ur alla kulturella och etniska grupper.

I en första översiktlig sammanfattning av vad han betecknade som "Grunddrag av vetenskapen om det fördolda" (1909) använde han överhuvud taget inte det teosofiska "rotras"-begreppet eller refererar till "arier" som något centralt i beskrivningen av mänsklighetens utveckling.

För en mer ingående beskrivning och kommentar till den myt om Steiner och antroposofin som antytt antisemitiska, som Bendz odlar med sin sida, se bl a

Kommentar till
"Anthroposophy claims that [...] racial intermixing is bad"
Som källa för vad han skriver citerar Bendz ett föredrag av Steiner från 1906, som finns publicerat på internet (online här). Föredraget var en kommentar på en tidpunkt till en central och gåtfull replik av "Djävulen" till Faust i Goethe's stora drama Faust, som regelbundet uppförs i sin helhet vid Goetheanum i Schweiz. När Faust i dramat frågar varför Djävulen varför han måste underteckna ett avtal med honom i blod får han svaret "Blod är en mycket egen saft". Steiner kommenterar i föredraget något av bakgrunden till repliken.

Vad Bendz skriver på sin sajt är ett typexempel på hur lätt det är att missrepresentera vad Steiner uttryckte i olika föredrag.

Vad Steiner säger i vad Bendz citerar är bl a att

"clairvoyant power perishes under the influence of this mixing of blood "
Bendz uppfattar det som ett argument av Steiner mot blandäktenskap. Vad Steiner hävdar i föredraget är istället motsatsen; att just blandäktenskap mellan människor av olika ursprung varit ett viktigt steg i mänsklighetens utveckling:
"In earlier times tribes held aloof from each other, and the individual members of families intermarried. You will find this to have been the case with all races and with all peoples; and it was an important moment for humanity when this principle was broken through, when foreign blood was introduced, and when marriage between relations was replaced by marriage with strangers, when endogamy gave place to exogamy. Endogamy preserves the blood of the generation; it permits of the same blood flowing in the separate members as flows for generations through the entire tribe or the entire nation. Exogamy inoculates man with new blood, and this breaking-down of the tribal principle, this mixing of blood, which sooner or later takes place among all peoples, signifies the birth of the external understanding, the birth of the intellect.

The important thing to bear in mind here is that in olden times there was a hazy clairvoyance, from which the myths and legends originated. This clairvoyance could exist in the nearly related blood, just as our present-day consciousness comes about owing to the mingling of blood. The birth of logical thought, the birth of the intellect, was simultaneous with the advent of exogamy. Surprising, as this may seem, it is nevertheless true. It is a fact which will be substantiated more and more by external investigation; indeed, the initial steps along this line have already been taken.

But this mingling of blood which comes about through exogamy is also that which at the same time obliterates the clairvoyance of earlier days, in order that humanity may evolve to a higher stage of development; and just as the person who has passed through the stages of occult development regains this clairvoyance, and transmutes it into a new form, so has our waking consciousness of the present day been evolved out of that dim and hazy clairvoyance which [was] obtained in times of old."

Beskrivningen av Steiner av blandäktenskap som något som lyft mänskligheten till ett högre utvecklingsstadium, inte motsatsen, utgör om något ett argument för just motsatsen till det Bendz hävdar, att det tillhör ett av de mest centrala bidragen till allas vår utveckling till alltmer fria och självbestämmande människor just att människor av olika etniskt ursprung bildar par och får barn.

Bendz:

"Anthroposophy is mainly based on theosophy and goes back to gnosticism and eastern "wisdom". The connection with gnosticism makes it hostile to earthy pleasures."
Det låter som något hämtat från vad Håkan Blomqvist skrivit om antroposofin. Ser man närmare på Steiners egen uppfattning menar han nog snarare inte att man allmänt ska avhålla sig från njutningar, men lära sig av dem.

Bendz:

"If the soul is too closely bound to earthy pleasures it will be reincarnated in a new body and will not be able to reach the higher worlds where it will eventually be aligned with the spirit."
Kommentar:
Enligt Steiner är det nog så att man nog i regel reinkarnerar tämligen oberoende av om man har varit påtagligt bunden till jordiska njutningar eller inte i ett tidigare liv, som han såg det. Det är nog inte heller hans uppfattning att njutningar i ett liv skulle göra det omöjligt att ägna sig åt lite mer självuppfostran i nästa och efterhand utveckla en förståelse också för "icke-sinnliga" upplevelser och andliga sammanhang.

Bendz:

"Hence it is important for an Anthroposophist not to be too engaged in pleasures such as rock music, parties, etc, but instead to live an ascetical spiritual life."
Kommentar:
En tämligen stor överdrift av Håkan. Även om människor med antroposofisk anstrykning kanske inte omedelbart vanligen återfinns i hårdrockgrupper, eller ägnar en större del av sin tid åt partyn (vilken normal vuxen människa gör det?), så har åtminstone jag aldrig stött på någon 'antroposof' som menat att det är viktigt att leva ett asketiskt liv - eller gör det.

Istället framstår det som en ren projektion av Håkan, baserad på hans personliga upplevelser av en självutbildad naturläkare, renlevnadsmänniska och icke-antroposof vid namn Birger Ledin, som hans föräldrar råkade känna, och hans kommentarer och råd om Håkan till hans föräldrar. I Stockholm har det länge funnits ett naturapotek baserat på Ledin och ett företag med hans namn producerar och säljer fortfarande naturläkemedel.

Bendz:

"Furthermore the Anthroposophical movement is an enemy of allopathic (i.e. "regular") medicine, ...":
Kommentar:
Det lär vara svårt att belägga i en mer praktisk betydelse utifrån faktiska antroposofiska läkare, som alla är utbildade läkare och använder allopatiska läkemedel, om än inte alltid, eller primärt. Det är en omdömesfråga vad varje patient behöver i en enskild situation, på kort sikt som akutåtgärder och för att understödja läkeprocesser mer på lång sikt.

Bendz skriver också:

"Anthroposophical movement [...] advocates homeopathy and is partly based on Paracelsus' (1493-1541) theories that a plant treats diseases in organs which look similar to parts of the plant. For example do the leaves of the flower Euphrasia officinalis look much like eyes, and the plant has therefore been used in traditional medicine for eye-diseases. Scientifically unsound theories such as this still survives in Anthroposophy."
Kommentar:
Att välja just Euphrasia officinalis (Ögontröst) och dess användning vid behandling av ögonproblem som exempel på hur osund antroposofisk medicin är vetenskapligt var kanske inte det mest lyckade valet.

Smittnytt, Information från Smittskyddet och Mikrobiologen, utgiven av Landstinget i Östergötland (nr 29, 2000) skriver i anslutning till en artikel om virusinfektioner i retina om den inflammationsdämpande och adstringerande verkan av Euphrasia Officinalis:

"Som framgår av det latinska namnet är ögontröst en gammal medicinalväxt.Blommorna är ganska små och man har ansett att de är "ögonliknande". Euphrasia har ett grekiskt ursprung och betyder närmast "välbefinnande". Växten förekommer allmänt i hela Sverige och i flera arter och underarter, och den lever som en halvparasit i så måtto att den snyltar på andra växters rötter.

Utifrån "signaturläran" (lika botar lika) har växten ansetts bota ögonsjukdomar, och erfarenhetsmässigt har det väl funnits visst fog för detta, då växten innehåller substanser med inflammationsdämpande och adstringerande verkan. Vid främst keratit och konjunktivit har extrakt från växten använts för baddning och sköljning av ögonen."

Fredrik Bendz skriver också ett antal andra saker om antroposofisk medicin och biodynamisk odling på sin sida, som trots alla sina missförstånd framstår som ett ändå försök att förstå antroposofin, även om den fallit offer för och återpublicerar ett antal ogenomträngda myter om antroposofin.

För en kommentar till dem, se kommande sidor på den här sajten.

  • För några mer ingående kommentarer om "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", se här.
  • För en mer ingående beskrivning av en artikel av Sven-Ove Hanson om antroposofins kunskapssyn, se här. Hanson är den kanske mest centrala grundaren av "Föreningen Vetenskap och Folkbildning"

This page in English.